Menu

Kategorie

Vyhledávám

Produkty

Vyhledávám
Kategorie produktů
Ložiska Ložiska
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 

obchodní společnosti ARKOV, spol. s r.o., se sídlem Sečská 861, 538 21   Slatiňany, IČO: 47472316 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3094 , DIČ: CZ47472316, plátce DPH.
Těmito obchodními podmínkami se řídí, přímý prodej uskutečněný na adrese ARKOV, spol. s r.o., Sečská 861, 538 21   Slatiňany, jeho pobočkách a prodejnách, prodej uskutečněný na základě telefonické objednávky, prodej uskutečněný přes e-mail, webové rozhraní a prodej zboží z internetového obchodu společnosti umístěného na internetové adrese společnosti www.arkov.cz
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti    
ARKOV, spol. s r.o., se sídlem Sečská 961, 538 21 Slatiňany, IČO: , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové , oddíl C , vložka 3094 ,  DIČ: CZ47472316 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím přímého prodeje uskutečněného na adrese ARKOV, spol. s r.o., Sečská 861, 538 21   Slatiňany, jeho pobočkách a prodejnách, prodej uskutečněný na základě telefonické objednávky, prodej uskutečněný přes e-mail, webové rozhraní a prodej zboží z internetového obchodu společnosti umístěného na internetové adrese společnosti www.arkov.cz. 
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího uvedené v bodu 1.1. výše a další související právní vztahy.  Tyto obchodní podmínky se vztahují v plném rozsahu pouze na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem. Kupující spotřebitel (dále spotřebitel) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je osoba vymezená zejména v §  420 odst. 1 občanského zákoníku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pokud je kupujícím podnikatel, řídí se smluvní vztah platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Těmito obchodními podmínkami pak s výjimkou (vylučují se) jejich ustanovení, promítajících práva a povinnosti dle zákonné úpravy závazků ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (a distančních smluv), zejména článku 5. (odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem).                     
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.  
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
1.6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Zejména je kupující povinen odlišit, zda zboží objednává jako podnikatel uvedením svého identifikačního čísla. 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti  z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
3.1. Kupní smlouva může být uzavřena při přímém prodeji uskutečněného na adrese
ARKOV, spol. s r.o., Sečská  861, 538 21   Slatiňany, jeho pobočkách a prodejnách, při prodeji uskutečněném na základě telefonické objednávky, při prodeji uskutečněném přes e-mail, webové rozhraní a  při prodeji zboží z internetového obchodu společnosti umístěného na internetové adrese společnosti www.ARKOV.cz. 
 Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (pouze pro internetový obchod). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením  a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat Objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Výše uvedené automatické zaslání oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky prodávajícím. 
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.  
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).  
3.8. Kupující bere na vědomí, že v objednávce jím zaslané prodávajícímu nelze měnit  a rozšiřovat prodávajícím zveřejněnou nabídku zboží, ceny, podmínky jeho dodání a kupní smlouva nemůže vzniknout postupem dle § 1740 odst.2 občanského zákoníku. 
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku  v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 
3.10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ARKOV, spol. s r.o. Sečská 861, 538 21 Slatiňany, jeho pobočkách a prodejnách 
- v hotovosti, na dobírku osobním odběrem v místě určeném kupujícím v objednávce;    
- platbou na účet v bance, platbou pomocí platební karty
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené  s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou  i náklady spojené s dodáním zboží. 
4.3. V případě platby v hotovosti, kartou či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.  
4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije 
4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.  Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej   v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 
4.7.  Na veškeré dodávané zboží se vztahuje výhrada vlastnického práva a zboží zůstává až do úplného zaplacení ceny včetně všech případných souvisejících plateb (např. příslušenství) jakož i zúčtování případného zůstatku na běžném účtu vlastnictvím prodávajícího. 
4.8. Ceny uvedené na e-shopu jsou platné pouze při objednání přes e-shop. Ceny na kamených prodejnách se mohou lišit.
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM
 
5.1. Kupující spotřebitel (dále kupující) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno  s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel  z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (např. § 2110 občanského zákoníku), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu prodávajícího ARKOV, spol. s r.o., Sečská 961, 538 21 Slatiňany a to i v elektronické podobě.  
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady, resp. nebude-li jiný způsob - s ohledem na v kupní smlouvě zvolený způsob dodání zboží   a úhrady kupní ceny -  objektivně možný (např. při platbě na dobírku nutno pro vrácení kupní ceny uvést účet kupujícího, pokud nebude kupní cena vracena na provozovně prodávajícího v hotovosti). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu již odeslal.  
5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.  
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě, pokud došlo k úhradě kupní ceny kupujícím, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to dle dohody v hotovosti na provozovně prodávajícího nebo bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím  v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.  
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
6.4. Při převzetí zboží od přepravce, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala výše uvedené podmínky a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 
 
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále též odpovědnost za vady zboží) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
 7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
 a)   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
 b)   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
c)  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti  
 d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
7.3. Práva z odpovědnosti za vady zboží je kupující oprávněn uplatnit v době 12 (pokud není spotřebitel) respektive 24 měsíců (pokud je spotřebitel) od převzetí zboží. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 občanského
zákoníku a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se dle zákona za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (opak prokazuje prodávající). Kupující je ze zákona povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit,  u skryté vady  bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit.
7.4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že zboží bylo instalováno nebo používáno v rozporu s návodem k použití nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, zboží bylo mechanicky poškozeno (např.  v případě nedovolených zásahů do výrobku), vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným či nadměrným zacházením nebo tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu, došlo ke jeho poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.) či třetí osobou, došlo k poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem). Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy, kdy má kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku, nebo vyplývá-li to z povahy výrobku,  
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího:
 -poštou na adresu: ARKOV, spol. s r.o., Sečská 861, 538 21 Slatiňany, nebo               
 -osobně na adrese: ARKOV, spol. s r.o. Sečská 861, 538 21 Slatiňany, jeho pobočkách a prodejnách.                                                                                              
Kupující má zákonné právo dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele uplatnit práva z vadného plnění též v sídle prodávajícího uvedeném v bodu 1.1. obchodních podmínek.                                                    
7.6. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit: 
- doklad o prodeji zboží (daňový doklad - faktura, doklad o převzetí zboží)
- záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
- reklamované zboží s veškerým příslušenstvím, 
- popis závady. 
 
7.7. V provozovně firmy je kupujícímu vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace. V případě zaslání zboží poštou (jiným dopravcem) je vystaveno potvrzení o převzetí emailem.  
7.8. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta začíná běžet dnem uplatnění reklamace dle bodu 7.5. výše.  Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.  
7.9. Pokud je reklamujícím spotřebitel, splní rovněž prodávající svoje povinnosti dle zákona 634/1992 o ochraně spotřebitele, zejména jeho § 19. Zejména vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále vydá spotřebiteli pomocí e-mailu potvrzení o datu  a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí 
7.10. Nemá-li zboží vlastnosti dle bodu 7.2. výše a jsou splněny další výše uvedené podmínky oprávněnosti reklamace, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by navrhované zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.  
7.11. Při uplatnění práv z vadného plnění podnikatelem platí obecná zákonná úprava práva z vadného plnění dle občanského zákoníku s tím, že zboží bude kupujícím přednostně bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu bude zboží vyměněno za nové. 
7.12 Při výměně zboží za nové běží nová doba odpovědnosti za vady zboží.  Tato doba se rovněž prodlužuje při vyřízení reklamace opravou o dobu, po kterou nemohl kupující zboží po dobu od uplatnění do vyřízení reklamace užívat.  
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 
8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 
8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 
8.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, pís. e) občanského zákoníku. 
8.6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy e-mail: reklamace@arkov.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 
8.7.  Závazkový vztah se řídí výlučně českým právem. Použití práv jiných zemí o kupní smlouvě je výslovně vyloučeno. Smluvní strany tímto sjednávají pravomoc a příslušnost českých soudů. 
8.8.   K rozhodnutí všech sporů vzniklých z těchto všeobecných obchodních podmínek, jakož i ze smluv vzniklých na jejich základě je místně příslušný výlučně ten věcně příslušný soud, v jehož obvodu se nachází naše současné sídlo.  
8.9. .K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 
8.10.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a návazně zápisu v obchodním rejstříku. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK (pouze podnikatel)
 
9.1.  V případě dodávek zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva, se odběratel zavazuje postoupit nám na naši žádost za účelem zajištění splnění svých závazků až do úplného zaplacení našich pohledávek své pohledávky za třetími osobami, pokud vznikly zcizením či zpracováním našeho zboží. 
9.2.  Odběratel se zavazuje naše zboží v souladu se zásadami péče řádného hospodáře pojistit a jakékoliv nároky vůči pojišťovně nám na naši žádost postoupit. 
9.3. Pohledávky vůči nám nesmějí být bez našeho výslovného písemného souhlasu postoupeny a/nebo zastaveny. V případě porušení tohoto ustanovení nám přísluší právo na paušalizovanou náhradu škody (smluvní pokutu) ve výši 150 % kupní ceny. 
9.4.  Zadržovací právo a započtení jakýchkoli nároků, které vůči nám má odběratel, je vyloučeno, ledaže by námi určitá pohledávka nebyla nijak popírána nebo by byla pravomocně zjištěna. V případě sporných vzájemných nároků nepřísluší odběrateli žádné zadržovací právo. 
 
10. VYŠŠÍ MOC
 
10.1.    Případy vyšší moci nás opravňují odložit provedení dodávky o dobu trvání takové překážky a o přiměřenou dobu potřebnou k obnovení výroby a dále k úplnému či částečnému odstoupení od smlouvy v závislosti na následcích případů vyšší moci. Opozdí-li se dodávka na základě působení vyšší moci o více než tři měsíce, je kupující oprávněn odstoupit od té části závazku, která je tímto dotčena. 
10.2.    Za případy vyšší moci se považují, aniž by se však jednalo o úplný výčet, veškeré vlivy, zejména přírodních sil, jejichž předcházení či odvrácení je mimo sféru našeho vlivu, jako například zemětřesení, zásah blesku, mráz, konfiskace, sabotáž, požár, stávka a nedostatek surovin. 
 
11. ZMĚNA ADRESY. AUTORSKÉ PRÁVO
 
11.1.   Odběratel se zavazuje oznamovat nám změny své obchodní adresy, dokud nebude předmětný závazkový vztah oboustranně zcela splněn. Odepře-li odběratel převzetí zásilky, má se zato, že zásilka byla doručena dnem, kdy odběratel její převzetí odepřel. Bude-li zásilka určená odběrateli uložena u osoby, která byla pověřena jejím doručením, má se zato, že zásilka byla doručena třetí (3.) den po jejím uložení. 
11.2.   Případné vzory nebo nákresy (vyobrazení) a materiály obdobného druhu zůstávají nadále naším vlastnictvím. Odběratel nezískává žádné právo takové věci jakkoli užívat při svém podnikání či je jakkoli využívat nebo zhodnocovat, byť v jakékoliv pozměněné podobě. 
 
 
12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
12.1.    Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Žádné z poskytnutých osobních údajů, které kupující prodávajícímu poskytne pro vznik obchodního vztahu, nebudou vědomě žádným způsobem jinak zveřejněny a poskytnuty třetí osobě.  
12.2.   Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování životně důležitých zájmů subjektů údajů, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje kupujícího, jsou poskytnuty dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí a jsou poskytnuty prodávajícímu za účelem splnění objednávky.  
Jedná se o tyto údaje: 
 jméno, příjmení,  je-li kupujícím subjekt údajů( občan), nebo podnikatel, adresa trvalého bydliště  kupujícího je-li kupujícím subjekt údajů(občan) adresa sídla je-li kupující podnikatel, datum narození, je-li kupujícím subjekt údajů(občan), nebo  IČO je-li kupujícím fyzická osoba,  telefonní číslo, emailovou adresu, číslo účtu podpis nebo  biometrický podpis. 
12.3.  Prodávající, shromažďuje, zpracovává a uchovává tyto údaje v souladu s obchodním vztahem vznikajícím na základě těchto smluvních podmínek  včetně  vyřízení reklamace,  a v souladu s Nařízením Evropské unie a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů, a v souladu s platnými zákony České republiky platném a účinném znění.  
 12.4. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním údajů subjektu údajů. Prodávající vymaže údaje subjektu údajů, který o to požádal až po uplynutí lhůt stanovených zákonem a upravujících obchodní vztahy. Odvolání souhlasu kupujícího o zpracování jeho osobních údajů, musí kupující zaslat písemně na adresu  ARKOV, spol.  s r.o., Sečská 861, Slatiňany, PSČ 538 21. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Odvolání musí být zasláno na emailovou adresu uvedenou při vzniku obchodního vztahu.  
12.5.   Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou stanoveny v bodě 12.2. těchto obchodních podmínek. 
12.6.   V rámci reklamačního řízení jsou použity údaje, ke kterým dal kupující souhlas dle bodu 12.2. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány a v souladu s Nařízením Evropské unie a Rady 2016/679 v účinném znění. 
12.7.   Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu. 
12.8.   Pokud dojde k naplnění a realizaci bodu 9., těchto obchodních podmínek, poskytne postupitel
(prodávající) postupníkovi  jen údaje, nutné k provedení tohoto právního úkonu a výhradně údaje se kterými dal kupující při vzniku smluvního vztahu souhlas. 
12.9.  ARKOV, spol. s r.o. si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.  
12.10.  ARKOV, spol. s r.o. si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb. 
 
 
13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 
13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 
 13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 
 
14. DORUČOVÁNÍ
 
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. 

15. HEUREKA - OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
15.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím  v elektronické podobě a není přístupná. 
 
15.4. Kontaktní údaje prodávajícího:                   
ARKOV, spol. s r.o.
Sečská 861
538 21 Slatiňany                                                                                                                                                                                                                         
 
Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti ARKOV, spol. s r.o. nabývají účinnosti 25.5.2018.

 

Vzorový formulář o odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem 

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.